Waarom Hart boven Hard de woonzaak steunt

‘Waar winst het wint van waarde, is verlies het resultaat’.

De situatie op de woonmarkt doet de hierboven vernoemde baseline van Hart boven Hard alle eer aan. Wie op eigen houtje niet in staat is om een goede en betaalbare woning voor zichzelf of zijn gezin te bekomen, staat er nog al te vaak alleen voor.

De weinige maatregelen tegen uitwassen op de private huurmarkt, het tekort aan investeringen in sociale woningen en het tekort aan crisiswoningen of degelijke alternatieven voor wie weg wil bij een huisjesmelker, zorgen ervoor dat teveel burgers in slechte omstandigheden wonen. Met een groot verlies als resultaat. Verlies in gezondheid, in sociale contacten, in slaap, in schoolresultaten, in concentratie op het werk. Verlies ook aan potentieel voor de samenleving als geheel.

Hartenwens: een thuis voor iedereen

Als Hart boven Hard willen we burgers en verenigingen in beweging zetten. We willen meer burgers doen nadenken over hoe het anders kan en hoe we een solidaire, duurzame en inclusieve samenleving kunnen realiseren.

De inhoudelijke ruggengraat van Hart boven Hard zijn de 10 Hartenwensen, die onze streefdoelen zijn voor een betere samenleving.

Daarin pleiten wij voor een samenleving met rechtvaardige belastingen, werkbaar werk, leefbare buurten, waar alle inkomens – ook de sociale uitkeringen – boven de armoedegrens liggen, waar diversiteit onze realiteit is, waar ‘eco’ logisch is en we een wereldwijde visie ontwikkelen, waar jong en oud versterkt worden en we de rijkdom goed verdelen en zo samen aan een sterke democratie werken.

Een rechtvaardig woonbeleid maakt daar deel van uit. Hart boven Hard vraagt  een woonbeleid waar effectief werk gemaakt wordt van degelijke huisvesting voor iedereen, wat betekent dat de overheid veel meer investeert in sociale huisvesting, met de focus op zij die nu uit te boot vallen. Maar ook: meer regulering op de private huurmarkt.  Efficiëntere en strengere aanpak van leegstand. Betere herverdeling van middelen,  waarbij mensen met een klein budget prioriteit krijgen in de aangeboden subsidies en premies. Kortom, een rechtvaardiger en democratischer  woonbeleid waar de waarde en de gelijkwaardigheid van burgers centraal staan.

Het kan, daarom steunen we de Woonzaak

Daarom steunen we de Woonzaak. In de eerste plaats omdat we ervan overtuigd zijn dat het beschikken over een goede en betaalbare woning cruciaal is om een waardig leven te kunnen uitbouwen en ten volle aan de samenleving te kunnen participeren. En ten tweede, omdat we erin geloven dat dit met de juiste keuzes ook echt gerealiseerd kan worden. Zodat we waardigheid van mensen boven winst stellen.

Meer investeren in goed wonen voor iedereen zal zich op zo veel andere maatschappelijke vlakken dubbel en dik terugverdienen. De winst van goed wonen is mogelijk, het is een kwestie van prioriteiten. Daar willen we samen met de Woonzaak iets aan veranderen.

De Brusselse situatie

De Brusselse regering heeft in haar jongste beleidsverklaring van 2019 een aantal progressieve standpunten ingenomen inzake huisvesting die in de goede richting gaan, maar nog ruim onvoldoende zijn om aan de grote noden te voldoen. De vernieuwde Brusselse HbH-kern besliste daarom niet actief mee te doen met de Woonzaak, maar het thema huisvesting is wel het eerste waarrond zij actie voerden. Op 21 september jongstleden, de dag van de openingszitting van het Brussels parlement, kwamen zij naar buiten met een symbolische straatactie dichtbij dat parlement en een tweetalig memorandum ‘Recht op een thuis voor iedereen – Droit au logement pour tous’ (zie  http://www.hartbovenhard.be/recht-op-een-thuis-voor-iedereen/) ondertekend door 27 verenigingen, op basis van een kritische analyse van de Brusselse beleidsverklaring. De eerste contacten met de 3 verantwoordelijke ministers  beginnen zich te concretiseren. Zo vernamen we bij de ontmoeting met het kabinet van Alain Maron (Ecolo) dat er een budget van 2,5 miljoen € voor 2020 en 5,75 miljoen € vrijgemaakt werd voor  2021 om de meest kwetsbare groepen in Brussel (o.m. thuislozen, mensen zonder papieren, roms…) een perspectief op structurelere oplossingen te bieden voor hun uitzichtloze huisvestingssituatie. Dat is een goed begin, maar we zullen nog contact opnemen met de andere ministers teneinde antwoorden te krijgen op onze 8 overblijvende vragen.

Hart boven Hard.

hart boven hard steunt de woonzaak – jij ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.