Waarom Uit De Marge de Woonzaak steunt

Steeds meer kinderen en jongeren groeien op in gebrekkige huisvesting. Sommigen zijn gedwongen om op straat te leven, te ‘sofasurfen’ bij hun netwerk of moeten beroep doen op hulpverlening die vaak niet op maat is van kinderen en jongeren. Dat komt door situaties van armoede of lagere inkomens bij gezinnen en beleid dat op dit vlak tekort schiet. De kansarmoede-index van Kind en Gezin[1] toont dat de kinderarmoede in Vlaanderen en Brussel de voorbije jaren flink is gestegen. In 2019 werd gemiddeld 14% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. In de grote steden gaat het zelfs om 1 op 4 kinderen. In de beleidsnota Jeugd[2] van minister Dalle lezen we dat 260.000 kinderen opgroeien in een situatie van woondeprivatie (zonder basiscomfort, met structurele problemen en/of te donkere huizen) en dat bijna 1 op de 3 dak- en thuislozen minderjarig is. Dat zijn ontstellende cijfers. Cijfers die alsmaar toenemen en waar de coronacrisis extra druk op zet. Dak- en/of thuisloos zijn is een schending van het recht op wonen. Een basisrecht dat hét fundament is om andere kinderrechten, zoals vrije tijd, onderwijs, privacy, bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing,… te realiseren.

Bij Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en –beleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, horen we de verhalen en zien we de gezichten achter die cijfers via de jeugdwelzijnswerkingen en jeugdopbouwwerkers die we ondersteunen en de jeugdopbouwwerkers die bij ons aan de slag zijn. Jeugdwerkers over heel Vlaanderen geven aan dat heel wat kinderen en jongeren in slechte huisvesting leven, dak- of thuisloos zijn en/of drempels ervaren om gebruik te maken van het bestaande aanbod (zoals bijvoorbeeld daklozenopvang) omwille van discriminatie of omdat het niet aangepast is aan hun leeftijd, hun noden, … De voorbije maanden merkten we dat de signalen toenemen en schrijnender worden. Via belangenbehartiging en politiserend werken trachten we dat al lange tijd aan te kaarten en zowel lokaal als bovenlokaal aan te pakken. Zo werd tijdens het traject in de aanloop naar ons laatste jongerencongres in 2019 het thema wonen ook door jongeren als één van de kernthema’s gekozen om rond te werken. Samen met kinderen, jongeren, jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkingen proberen we zo te bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving en de situatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te verbeteren. Het recht op wonen is daar een fundamenteel onderdeel van.

Maar net daar knelt de schoen extra hard. Zowel voor kinderen, jongeren, hun netwerk als voor professionals is alles rond wonen erg complex. Bij de zoektocht naar een kwalitatieve, betaalbare woning en naar effectieve ondersteuning botst men voortdurend op muren. Men krijgt vaak te maken met discriminatie en/of struikelt over drempels op vlak van toegankelijkheid. Uit De Marge vzw probeert verandering te verwezenlijken voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en hun netwerk. De diversiteit en gelaagdheid in woonproblemen, de versnippering van de verschillende niveaus en instanties die daar een rol in moeten of kunnen spelen en de complexiteit van regelgeving zorgen er echter voor dat dit voor ons enorm moeilijk te tackelen is. Daarom en gezien het vele sterke werk dat op verschillende domeinen al gebeurt door partners willen wij als Uit De Marge vzw aansluiten bij de Woonzaak om zo de leefwereld en positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie binnen te brengen en die te verbeteren.

Uit de Marge steunt ons. Onderschrijf jij de Woonzaak ook?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

[1] Kind en Gezin. (2019). Evolutie kansarmoede-index per provincie. Geraadpleegd via https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/vlaams-gewest-en-provincie/

[2] Dalle, B. (2019). Beleidsnota 2019-2024 Jeugd. p. 12.